Categories
Announcement Uncategorized

โอลิมปิกปรัชญา 2020

ประกาศสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
การสอบแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันโอลิมปิกปรัชญา ประจำปี พ.ศ. 2563

เนื่องจากสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนของประเทศไทยและเป็นสมาชิกของสหพันธ์ปรัชญานานาชาติ (FISP) และสหพันธ์ปรัชญานานาชาติได้จัดการแข่งขันโอลิมปิกปรัชญานานาชาติมาระยะหนึ่งแล้ว และเนื่องจากสมาคมฯมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเรียนการสอนและการศึกษาปรัชญาในระดับโรงเรียนมัธยมในประเทศไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จึงได้มีมติจัดการแข่งขันโอลิมปิกปรัชญาในระดับชาติขึ้น เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปร่วมแข่งขันโอลิมปิกปรัชญานานาชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกศ ในระหว่างวันที่ 21 ถึง 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นี้

รายละเอียดการสอบแข่งขันโอลิมปิกปรัชญาระดับชาติ

  1. สมาคมมีสิทธิส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาไปร่วมแข่งขันโอลิมปิกปรัชญานานาชาติ 2คน ดังนั้นจะคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 2 คนเป็นตัวแทนของประเทศไทย
  2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าแข่งขัน เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย หรือจบการศึกษาระดับมัธยมแล้วในขณะที่มาสอบ ในทุกกรณีต้องอายุไม่เกิน 20 ปี (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นไป)
  3. การจัดสอบแข่งขันจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสอบจะเป็นรูปแบบเดียวกันกับการแข่งขันโอลิมปิกนานาชาติ คือมีข้อเขียนคัดสรรจากงานเขียนของนักปรัชญาจำนวนหนึ่งมาให้เลือก และเขียนเรียงความเพื่อตอบและอภิปรายเกี่ยวกับข้อเขียนนั้น ใช้เวลาสี่ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 13.00 น. การเขียนเรียงความต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น คณะกรรมการที่สมาคมปรัชญาฯจะแต่งตั้งขึ้นจะเป็นผู้ตรวจให้คะแนนนักเรียนที่เข้าสอบ โดยใช้รูปแบบเดียวกันกับการสอบโอลิมปิกนานาชาติ การแข่งขันจะประกาศผลออกมาเป็นชื่อนักเรียนที่ได้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันโอลิมปิกนานาชาติสองคน และสำรองอีกสองคน เรียงความที่ผู้เข้าสอบเขียนควรมีเนื้อหาที่ตรงประเด็นกับหัวข้อที่เลือก (relevance to the topic) ความเข้าใจประเด็นทางปรัชญาในหัวข้อที่เลือก (philosophical understanding of the topic) การแสดงเหตุผลโต้แย้งที่น่าเชื่อถือ (persuative power of argumentation) ความคิดริเริ่ม (originality) และความสอดคล้องกันของความคิด (coherence) ในการสอบนักเรียนสามารถนำพจนานุกรมที่เป็นเล่มเข้าไปได้ แต่ไม่อนุญาตให้นำพจนานุกรมอีเล็คโทรนิกส์หรือโทรศัพท์มือถือเข้าสอบ
  4. นักเรียนที่สนใจจะสมัครเข้าสอบแข่งขันกรุณาแจ้งความจำนงและกรอกใบสมัครส่งมาที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทพทวี โชควศิน ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน กทม. 10900 อีเมล์ dr.theptawee@yahoo.com โดยขอให้สแกนภาพใบสมัครและบัตรประชาชนส่งมาทางอีเมล์ ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
  5. เนื่องจากในขณะนี้สมาคมฯยังไม่มีงบประมาณในการส่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เดินทางไปร่วมการแข่งขันที่ประเทศโปรตุเกศ นักเรียนที่ได้เข้าร่วมโอลิมปิกนานาชาติจึงต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังสถานที่แข่งขันเอง ส่วนค่ากินอยู่และค่าที่พักระหว่างแข่งขันทางผู้จัดจะเป็นผู้ออกให้
  6. คำตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศมา ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2563

(ศาสตราจารย์ ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์)
นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

ใบสมัครเข้าสอบแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันโอลิมปิกปรัชญานานาชาติ พ.ศ. 2563

รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป

ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………..
เลขประจำตัวประชาชน ………………………………………………………….
วันเดือนปีเกิด ………………………………………………………………………..
โรงเรียน/มหาวิทยาลัย …………………………………………………………………………

นักเรียนต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนมาพร้อมกับใบสมัครนี้ด้วย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Categories
conference

กำหนดการประชุมใหญ่สมาคมปรัชญา

กำหนดการงานประชุมสามุญประจำปีของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

ในหัวข้อ “ปรัชญาและศาสนา กับ AI and Disruptive Technology”
โดย
สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต ศาลายา
วันที่ 20-21 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตึก SH 4 ห้อง 508 ชั้น 5

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

08.00-08.45 ลงทะเบียน
08.45-09.45 บรรยายพิเศษ Matthew Groh นักวิจัยสถาบัน MIT: “Learning to Detect AI Generated Media Manipulations”
09.45-10.00 รับประทานอาหารว่าง
10.00-11.00 เสวนา “AI กับชีวิต” ศ.ดร. โสรัจจ์ หงศลดารมภ์
11.00.-12.00 นำเสนอบทความ

Group AA- Friday 20th December 2019 (11.00 AM -12.00 PM)
11.00-11.30 – Prach Panchakunathorn “Risk-Taking and Justice”
11.30-12.00 – Jesada Buaban “AI Buddha: Savior in the Capital World”


12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 ศาสนากับ disruption, อาจารย์ วรพงษ์ เจริญวงษ์(มหิดล), ผศ.ดร. วรยุทธ ศรีวรกุล(อัสสัมชัญ)
14.00 – 14.15 พักน้ำชา/กาแฟ อาหารว่าง
14.15 – 15.45 นำเสนอบทความ

Group BA- Friday 20th December 2019 (14.15 PM -15.45 PM) Room A
14.15-14.45 – อำนาจ ยอดทอง “ประเด็นจริยธรรมเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ในมุมมองพระพุทธศาสนา”
14.45-15.15 – มงคล เทียนประเทืองชัย “ปัญญาประดิษฐ์คิดและทำไม่เหมือนปัญญามนุษย์”
15.15-15.45 – สุมาลี มหณรงค์ชัย “ความหมายของศาสนาในยุคเทคโนโลยีรื้อทำลาย”

Group BB- Friday 20th December 2019 (14.15 PM -15.45 PM) Room B
14.15-14.45 – Hua Menglian “Big Data, E-Commerce and Deceptive Pricing”
14.45-15.15 – Li Wei and Xia Mingyue “The Ethical Problems of Virtual Eternity Technology and its Challenge to the Ethics of Chinese Deceased Culture”
15.15-15.45 – Zao Khamdai (Venerable) “B-technique”


15.45 – 16.45 ประชุมใหญ่ประจำปีสมาคม

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562
09.00-10.00 สนทนาเรื่อง Disruption ดร.จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน กับ ดร. ปิยณัฐ ประถมวงษ์
10.00-10.15 อาหารว่าง
10.15-11.45 นำเสนอบทความ

Group CA- Saturday 21st December 2019 (10.15 AM -11.45 AM) Room A
10.15-10.45 – ชุตริณธรณ์ ฝั้นศิริ “การพัฒนาความสุขตามทัศนะของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต): ศึกษาเปรียบเทียบกับจิตวิทยาเชิงบวก”
10.45-11.15 – ธนีพร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม “การพัฒนาจริยธรรมด้วยเรื่องเล่าทางศาสนา: การจัดจริยศึกษาตามแนวทางแบบเรื่องเล่าด้วยทศชาติชาดกสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี”
11.15-11.45 – ไพเราะ มากเจริญ “ปัญญาประดิษฐ์ต้องรับผลของกรรมหรือไม่: มุมมองจากพุทธศาสนาเถรวาท”

Group CB- Saturday 21st December 2019 (10.15 AM -11.45 AM) Room B
10.15-10.45 – ไลลา หริ่มเพ็ง “จริยศาสตร์แห่งความอาทรและจริยศาสตร์แห่งความยุติธรรมในการจัดสรรซะกาต”
10.45-11.15 – อนุชา พูลสิน “ความเข้าใจเรื่องฮาลาลของผู้ขอการรับรองอาหารฮาลาลจากคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร: การศึกษาทัศนะผู้ให้คำปรึกษาโรงงาน”
11.15-11.45 – สุพิชชา เพชรสังข์ “การใช้มังงะเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้คำสอนทางพระพุทธศาสนา: “เดธโน้ต สมุดมรณะ” และกฎแห่งกรรม”


11.45 – 12.45 อาหารกลางวัน
12.45 – 13.45 เรื่อง บรรยายพิเศษ ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย AI Arts: Blurrying the lines of Artists’ Agency or merely an emergence of re-contextualized industrial machines. ศิลปะกับปัญญาประดิษฐ์ : ตัวตนที่เลือนหายของศิลปินผู้สร้าง หรือ การผุดปรากฏของเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมในบริบทที่แตกต่าง
13.45 – 14.00 อาหารว่าง
14.00 – 15.30 นำเสนอบทความ

Group DA- Saturday 21st December 2019 (14.00 PM -15.30 PM) Room A
14.00-14.30 – ธนัชชนม์ ธนาธิป-ปริพัฒน์ “การไม่สามารถแทนที่ของหุ่นยนต์นักบวชปัญญาประดิษฐ์: พิจารณาจากมุมมองพุทธศาสนา”
14.30-15.00 – อมรเทพฤทธิ์ สองสียนต์ และ ศักรินทร์ ณ น่าน “โลกที่ไม่ได้มีแค่มนุษย์: การเข้าใจรักโรแมนติกในสังคมดิจิตัลผ่านภาพยนตร์เรื่อง Her”
15.00-15.30 – รัฐพล เพชรบดี “ว่าด้วย มนุษย์ ชีวิต ความหมาย ความรัก และปัญญาประดิษฐ์ กับการสำรวจเชิงทดลองทางความคิด”

Group DB- Saturday 21st December 2019 (14.00 PM -15.30 PM) Room B
14.00-14.30 – เกลอ ประสิทธิเมกุล “เทคโนโลยีกำหนดความสุขอย่างนั้นหรือ?”
14.30-15.00 – เสาวณีย์ บุญคำ “การวิเคราะห์เชิงปรัชญาเรื่อง AI (การวินิจฉัย)ที่มีบทบาทต่อสังคมตามทรรศนะของปีเตอร์-พอล เฟอร์เบค”
14.00-14.30 – เสาวลักษณ์ บุญคำ “การวิเคราะห์เรื่องธรรมชาติของมนุษย์ในทรรศนะรูซโซเพื่อเสนอแก้ปัญหาอาชญากรรมในไทยเชิงประยุกต์”


15.30 ปิดประชุม

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียน สำหรับบุคคลทั่วไป 800 บาท สมาชิกสมาคมฯ 600 บาท นิสิตนักศึกษา 400 บาท
ค่าที่พักและค่าเดินทางเบิกได้ที่ต้นสังกัดตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๖ฝว.๙๕ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ และเข้าร่วมอบรมโดยไม่ถือว่าเป็นวันลาเมื่อผู้บังคับบัญชาอนุญาตแล้ว

http://www.parst.or.th/

Categories
Public Talk

Talk on Ethics of Broadband

Public Lecture

The Ethics of Broadband:  Optimizing the Impact of the Internet in Asia

Deepak Jain Hall, Sasa International House, Chulalongkorn University
October 17, 2019, 2pm to 4pm. Refreshments will be served afterward.

Speakers and Their Topics

Craig Warren Smith: “Operationalizing Broadband Ethics in the Era of 5G”

Shenglong HAN, “Envisioning Meaningful Broadband-China:  A Framework for Activating an Ethical Broadband Ecosystem for the World’s Largest Nation” 

Craig Warren Smith is Chairman of the Digital Divide Institute.  In 1999 he founded the international movement to close the digital divide.  After graduating with honors from Stanford University and the University of California-Berkeley, he became a professor of technology policy at Harvard’s Kennedy School of Government and also at the National University of Singapore’s Lee Kuan Yew School of Public Policy.   In  2007, he created an ethics-based paradigm called Meaningful Broadband. It was accepted that year by Thailand’s NBTC and it’s five telecommunications operators.  It has since been activated as a model for closing the Digital Divide by the Republic of  Indonesia. In 2019, this model was slated for deployment to 30 million low-income citizens located in remote parts of the archipelago.

Shenglong HAN, Ph.D. in management science, Associate Professor of the Department of Information Management at Peking University. Funded by Freeman Foundation of the USA, he visited University of Illinois at Urbana-Champaign as a visiting scholar from July 2008 to June 2009. From May 2012 to August 2015, he was sent by Confucius Institute Headquarters and Peking University to Thailand to act as the Chinese Director of the Confucius Institute at Chulalongkorn University. His current research interests focus on digital divide and community informatics.

Program

2.00-2.15 pm: Introducing the Program and the Speakers, setting the stage
Soraj Hongladarom, Director, Center for Ethics of Science and Technology

2.15 – 2.45 pm: “Operationalizing Broadband Ethics in the Era of 5G”
Craig Warren Smith

2.45 – 3.15 pm: “Envisioning Meaningful-Broadband China”
Han Shenglong

3.15 -4.00 pm: General Discussion

4.00 – 5.00 pm: Coffee and Refreshments Break, Networking

The public is cordially invited. Please register by sending an email to parkpume@gmail.com before October 15, 2019. Seating limited to 25 only.

Organized by the Center for Ethics of Science and Technology, Chulalongkorn University and the Digital Divide Institute, supported by the Mahachakri Foundation.

Categories
philosophy

Call for Chapters

Book Project on

Love and Friendship across Cultures

The Philosophy and Religion Society of Thailand and the Philosophical Association of the Philippines are collaborating to publish a book volume entitled “Love and Friendship Across Cultures” to be published by Springer. The book volume contains some of the papers that were presented during the First Joint Meeting of the two associations in July 2019. However, we plan to include more papers through this general call for chapters too.

Papers can be submitted for consideration of inclusion in the book provided that they deal with love and friendship in a cross-cultural dimension in one way or another. Chapters that deal with love and friendship (or only one of the two) from an Asian or from a religious perspective (Buddhist, Christian, Islamic, and so on), or those that focus on comparative aspects (for example, between Buddhist and Greek traditions, and so on) are particularly welcome. Papers need to be philosophically rigorous and meet the standard of internationally accepted scholarship.

Papers should be between 5,000 to 8,000 words and please follow the APA citation format. Please also submit an abstract of 200 words together with the paper. Deadline for submitting the paper is December 31, 2019. Please send the paper to me at soraj.h@mso.chula.edu and in the email please put the phrase “[Book Project – Love]” in the subject heading so that I can easily distinguish your submission from all other mails. Only papers in .doc, .docx, or .odt format are allowed.

Categories
Uncategorized

Building Up Research Integrity

Building Up the Culture of Research Integrity in the Developing World

A Workshop Within the 26th Ordinary Session of the International Bioethics Committee (IBC) and the 11th Ordinary Session of the World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST)
Bangkok, Thailand,
July 5, 2019

Overview
This international workshop is held together with the meetings of the UNESCO International Bioethics Committee and the World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology, which is going to be held in Bangkok, Thailand from July 2 to 7, 2019. The purpose of the workshop is to gather international scholars to think about the question of how to create, support and maintain research integrity in the context of the developing world or the Global South, construed broadly as non-Western countries. As research in scientific disciplines have been expanding rapidly across the globe, there have been tremendous pressures on universities and research institutions also within the developing countries to catch up and to find ways to utilize findings from home-based research and development effort to aid in economic growth. However, as these pressures grow, there is also a growing tendency to compromise the principles of research integrity in order to achieve the desired results quickly. However, as is well known, such compromises lead not only to loss of reputation or ‘bad press’ for the countries involved, but they fundamentally jeopardize the effort of these countries to use research and development to achieve their aims. Examples of such well known cases such as the human stem cell cloning project in South Korea or similar cases in other countries shows clearly that there is a need for a sustained effort at an international level to think deeply and clearly about how to build up the culture of research integrity. Moreover, research in science and technology has come relatively later in the developing world, the need for thinking about research integrity is felt more acutely there, especially when cultural contexts are also taken into consideration because these contexts appear to play a more significant role in affecting the growth of scientific and technological research in the region.
Furthermore, as Thailand will host the upcoming 26th Ordinary Session of the International Bioethics Committee (IBC) and the 11th Ordinary Session of the World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST) in July next year, there is a very timely opportunity to organize an international workshop where scholars are invited to present findings and deliberate on the question of how to build up research integrity in the developing world or the Global South. It is hoped that the workshop will galvanize all member countries of the UNESCO to pay more attention to the problem of building up and maintaining research integrity in their respective countries, as such an effort is truly crucial for translating the fruits of the research and development effort into something tangible and really beneficial later on.

Objectives

  1. To find ways to combat research misconduct and to search for explanations and causes of the practice in developing countries,
  2. To learn from the experiences of selected countries in the East and the West regarding their past practices of misconduct and their attempts to combat the problem,
  3. To promote research integrity in Thailand and other developing countries.

Format
The workshop will be held on Friday, July 5, 2019 from 2:30 to 5:40pm and will consist of around five international scholars presenting their talks for around 30 minutes each, to be followed by a coffee break and a general discussion session. Each presenter will be requested to submit a full paper for inclusion in the book on promoting research integrity to be published later on. Some other authors may be contacted to send their contributions for inclusion in the book too.

Audience
Audience to this session will consist mostly of Thai faculty members who have a stake in promoting research integrity in their own particular fields of research. Also projected to be included are university administrators, government officials and members of the general public.

Projected Output

  • A set of specific policy recommendations on how to build up research integrity.

Program

July 5, 2019

Moderator: Soraj Hongladarom (Director, Center for Ethics of Science and Technology, Chulalongkorn University)

2.30pm – 3.00pm Soraj Hongladarom, “Research Integrity in Thailand: Report of a Research Project”

3.00pm – 3.30pm Lida Anestidou, Senior Program Officer and Director, OIE Collaborating Centre on Laboratory Animal Science and Welfare (Topic: Promoting Research Integrity in organizational settings: Experiences from the United States)

3.30pm – 4.00pm Kim Ock-Joo, Member of the IBC, Seoul National University (Topic: Korea’s Response to Research Misconduct Case: Efforts to Foster Research Integrity)

4.00pm – 4.30pm Coffee Break

4.30pm – 5.00pm Patarapong Intarakumnerd, National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) (Topic: Role of Public Research Institutes in Supporting the Industry in Advanced Countries: The Cases of Fraunhofer, NIST, CSIRO, AIST, and ITRI)

5.00pm – 5.30pm Anoja Fernando, Member of the IBC, Faculty of Medicine, University of Ruhuna (Topic: A New Kind of Plagiarism)

5.30pm – 6.00pm General Discussion

Categories
conference philosophy university

PARST-PAP First Joint Meeting Program

Program

The First Joint Meeting of the Philosophy and Religion Society of Thailand and the Philosophical Association of the Philippines

26-27 July 2019

Faculty of Arts, Chulalongkorn University

Friday, 26 July 2019

Room 401/18 Mahachakri Building, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

8.00 – 9.00 Registration

9.00 – 9.15 Opening Speech
Luca Scarantino, President, Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie (FISP)

9.15 – 10.15 Keynote 1: Freudian Psychoanalysis and Indian Traditions
Pankaj Jain, University of North Texas

10.15 – 10.30 Break

10.30 – 11.00  An Exploration of Pun Thao Kong Belief in Thailand: Religious Attribution and Temples
Liu Yaoping, Mahidol University

11.00 – 11.30 Persons and Love in Amoris Laetitia (The Joy of Love)
Fleurdeliz Albela, University of Santo Tomas

11.30 – 12.00 Embodying Love and Friendship: Dissolving Boundaries between Cultures through Metta-Bhavana
Lisa Liang and Brianna K. Morseth, Dharma Realm Buddhist University

12.00 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.00 Metaphorically
Ben Blumson, National University of Singapore

14.00 – 14.30 A Philosophical Elucidation of Posthumous Love as a Rational Virtue
Theptawee Chokvasin, Kasetsart University

14.30 – 15.00 For a Moment or For Eternity: A Metaphysics of Perduring Love
Jeremiah Joven Joaquin, De La Salle University

15.00 – 15.30 Filter Bubble and Knowledge in the Infosphere
Jerd Bandasak, Nakhon Sawan Rajabhat University

15.30 – 16.00 Break

16.00 – 16.30 Education towards “Dialogue of Cultures” in the Context of Axiological Pluralism
Rudolf Dupkala, University of Zilma, Slovakia and Marian Ambrozy, International School of Management ISM Slovakia in Preslov, Slovakia

16.30 – 17.00 For Love of the Furry Kind: Animal Diplomacy and Friendship Across Borders
Mira T. Reyes, University of Parbudice

17.00 – 17.30 The Hegemony of Mass Media and the Reshaping of Democracy
Tan, Alvin Ogilvie, University of Santo Tomas

18.30 – 21.00 Conference Dinner

Saturday, 27 July 2019
Room 304, Mahachakri Building, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

9.00 – 10.00 Keynote 2: Confucius on Partiality of Love
Suwanna Satha-Anand, Secretary-General, Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie (FISP) and Chulalongkorn University

10.00 – 10.15 Break

Parallel Session 1 (Room 304) Chair: Joseph Martin M. Jose

10.15 – 10.45 John Hick’s Noumenal Real and Buddhism’s Sunyata
Zhao Xuan, University of Macau, China

10.45 – 11.15 Meng Zi, Kautilya, and Plato: Exploring Political Philosophy across Ancient Civilizations
Janflor McLouie S. Ullero, Technological Institute of the Philippines

11.15 – 11.45 Understanding Chinese Traditions Today: Two Strategies for a Global Context
Victoria S. Harrison, University of Macau, China

11.45 – 12.15 Towards a Confucian Ethics of Humane Online Relations
Joseph Martin M. Jose, De La Salle University

Parallel Session 2 (Room 303) Chair: Jan Gresil S. Kahambing

10.15 – 10.45 Aristotle’s Uses of ‘ἕνεκά του’ and ‘οὗ ἕνεκα’
Takashi Oki, Nagoya University

10.45 – 11.15 Culture of Peace: A Progressive Filipino Social Character
Mark Anthony N. Lataza, Pamantasan ng Lungsod ng Pasig

11.15 – 11.45 Schelling on the Problem of Evil
Nahum Brown, Sun Yat-sen University

11.45 – 12.15 The Agency of Forgetting in Nietzsche’s Dialectics of Promising
Jan Gresil S. Kahambing, Leyte Normal University, Philippines

12.30 – 13.30 Lunch

Parallel Session 3 (Room 304) Chair: Hazel T. Biana

13.30 – 14.00 Loving the Conflation Problem
Marilyn M. Guerrero, De La Salle University

14.00 – 14.30 On Love and Responsibility: Karol Wojtyla’s Critique of Utilitarianism
Peter Macabinguil, Foundation University

14.30 – 15.00 The True Self as Essentially Morally Good – An Obstacle to Virtue Development?
Matt Stichter, Washington State University

15.00 – 15.30 bell hooks on Love
Hazel T. Biana, De La Salle University

Parallel Session 4 (Room 303) Chair: Jove Jim S. Aguas

13.30 – 14.00 The Epismetic and Moral Divide: A Contextual Response to Daniel Fouke
Veniz Maja V. Guzman, De La Salle University

14.00 – 14.30 Spanish-Filipino Pedagogical Ethnicide and the Need for Multicultural Philosophy in the Philippines
Percival S. Paras, Far Eastern University

14.30 – 15.00 Is Love Blind?
Bernard Caslib, Ateneo de Manila University

15.00 – 15.30 The Many Sides of Friendship in the Filipino Culture: Preliminary Reflections
Jove Jim S. Aguas, University of Santo Tomas

15.30 – 16.00 Break

16.00 – 16.30 The Role of Migration, Love, and Friendship in Global Justice
Jeff Haines, Florida State University

16.30 – 17.00 Kant on Consciousness of One’s Own Thought
Pirachula Chulanon, University of Chicago

17.00 – 17.15 Concluding Words

Categories
Uncategorized

Building Up Capacity for Research Integrity

Building Up the Culture of Research Integrity in the Developing World

A Workshop Within the 26th Ordinary Session of the International Bioethics Committee (IBC) and the 11th Ordinary Session of the World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST)

Centara Grand Hotel Central Ladprao

Bangkok, Thailand,
July 5, 2019

Overview
This international workshop is held together with the meetings of the UNESCO International Bioethics Committee and the World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology, which is going to be held in Bangkok, Thailand from July 2 to 7, 2019. The purpose of the workshop is to gather international scholars to think about the question of how to create, support and maintain research integrity in the context of the developing world or the Global South, construed broadly as non-Western countries. As research in scientific disciplines have been expanding rapidly across the globe, there have been tremendous pressures on universities and research institutions also within the developing countries to catch up and to find ways to utilize findings from home-based research and development effort to aid in economic growth. However, as these pressures grow, there is also a growing tendency to compromise the principles of research integrity in order to achieve the desired results quickly. However, as is well known, such compromises lead not only to loss of reputation or ‘bad press’ for the countries involved, but they fundamentally jeopardize the effort of these countries to use research and development to achieve their aims. Examples of such well known cases such as the human stem cell cloning project in South Korea or similar cases in other countries shows clearly that there is a need for a sustained effort at an international level to think deeply and clearly about how to build up the culture of research integrity. Moreover, research in science and technology has come relatively later in the developing world, the need for thinking about research integrity is felt more acutely there, especially when cultural contexts are also taken into consideration because these contexts appear to play a more significant role in affecting the growth of scientific and technological research in the region.
Furthermore, as Thailand will host the upcoming 26th Ordinary Session of the International Bioethics Committee (IBC) and the 11th Ordinary Session of the World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST) in July next year, there is a very timely opportunity to organize an international workshop where scholars are invited to present findings and deliberate on the question of how to build up research integrity in the developing world or the Global South. It is hoped that the workshop will galvanize all member countries of the UNESCO to pay more attention to the problem of building up and maintaining research integrity in their respective countries, as such an effort is truly crucial for translating the fruits of the research and development effort into something tangible and really beneficial later on.

Objectives
To find ways to combat research misconduct and to search for explanations and causes of the practice in developing countries,
To learn from the experiences of selected countries in the East and the West regarding their past practices of misconduct and their attempts to combat the problem,
To promote research integrity in Thailand and other developing countries.

Format
The workshop will be held on Friday, July 5, 2019 from 2:30 to 5:40pm at the Centara Grand Hotel Central Ladprao and will consist of around five international scholars presenting their talks for around 30 minutes each, to be followed by a coffee break and a general discussion session. Each presenter will be requested to submit a full paper for inclusion in the book on promoting research integrity to be published later on. Some other authors may be contacted to send their contributions for inclusion in the book too.

Audience
Audience to this session will consist mostly of Thai faculty members who have a stake in promoting research integrity in their own particular fields of research. Also projected to be included are university administrators, government officials and members of the general public.

Projected Output
A set of specific policy recommendations on how to build up research integrity.

Program

July 5, 2019

Moderator: Soraj Hongladarom (Director, Center for Ethics of Science and Technology, Chulalongkorn University)

2.30pm – 3.00pm Zhai Xiaomei, Director at Chinese Academy of Medical Sciences/Peking Union Medical College (Possible topic: Chinese experiences of research misconduct and attempts to solve the problem)

3.00pm – 3.30pm Lida Anestidou, Senior Program Officer and Director, OIE Collaborating Centre on Laboratory Animal Science and Welfare (Possible topic: American experiences of research misconduct and attempts to solve the problem)

3.30pm – 4.00pm Kim Ock-Joo, Member of the IBC, Seoul National University (Possible topic: Korean experiences of research misconduct and attempts to solve the problem)

4.00pm – 4.30pm Coffee Break

4.30pm – 5.00pm Patarapong Intarakumnerd, National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) (Topic: Innovation Capabilities and Industry 4.0 ASEAN Manufacturing Firms)

5.00pm – 5.30pm Anoja Fernando, Member of the IBC, Faculty of Medicine, University of Ruhuna (Possible topic: Sri Lankan experiences of research misconduct and attempts to solve the problem)

5.30pm – 6.00pm General Discussion

Categories
Uncategorized

New Ways of Measuring the Quality of Journals

https://www.nature.com/articles/d41586-019-01643-3

Categories
conference

Love and Friendship across Cultures – Philosophy Meeting

The First Joint Meeting of the Philosophy and Religion Society of Thailand, and the Philosophical Association of the Philippines

“Love and Friendship across Cultures”

July 26-27, 2019

Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

Call for Papers

The Philosophy and Religion Society of Thailand (PARST) and the Philosophical Association of the Philippines (PAP) have agreed to organize a joint meeting for the first time at Chulalongkorn University in Bangkok, Thailand from July 26 to 27, 2019. The meeting will provide an opportunity for philosophers and scholars of related field to share their ideas and research findings which will lead to further networking, improvement of research and teaching quality, as well as opening up opportunities for more outreaching activities to the general public.

Papers are being called for the Joint Meeting. The theme of the Joint Meeting is “Love and Friendship across Cultures”. Papers within this broad topic will be considered; however, papers in any field within philosophy itself are in fact eligible. Papers should be between 3,000 to 6,000 words long, including footnotes and list of works cited, and they should follow the Chicago style of citation. Papers selected for presentation at the Joint Meeting will be selected again for publication either in the Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand or the Journal of the Philosophical Association of the Philippines.

Keynote Speakers

Suwanna Satha-anand

Pankaj Jain

Important Dates

Deadline for submission of papers: May 31, 2019

Notification to authors: Before June 20, 2019

Joint Meeting: July 26-27, 2019

Registration

Members of the PARST and the PAP: 1,000 Baht

Non-members: 1,200 Baht

Registration fees need to be paid in full and in cash at the conference site at the time of the conference. Registration fees include conference material, lunches and coffee break.

Members of the PARST should send their papers to Dr. Pagorn Singsuriya, email: pagorn.sin@gmail.com. Members of the PAP should send their papers to Dr. Jeremiah Joven Joaquin, email: jeremiah.joaquin@dlsu.edu.ph. Non-members can choose to send their papers to either places, but cannot submit their papers to more than one place at one time.   

 

Categories
philosophy

ประกาศสมาคมปรัชญา

ประกาศสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

ตามที่สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยได้จัดการสอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันปรัชญาโอลิมปิคนานาชาติ ประจำปี ค.ศ. 2019 ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้กรรมการสอบได้ตรวจคำตอบของผู้เข้าแข่งขันและประชุมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการสอบเป็นดังนี้

ผู้ได้รับคัดเลือกให้ไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคปรัชญานานาชาติในปีนี้ ได้แก่

1. นายเปมทัต แท่นสุนทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ผู้เข้าสอบหมายเลข P1903
2. น.ส. ศิรินธร์ จิตคล่องทรัพย์ โรงเรียนไทยคริสเตียน ผู้เข้าสอบหมายเลข P1914

นอกจากนี้ผู้สมัครรายชื่อต่อไปนี้ ได้คะแนนรองลงมา ซึ่งสมาคมจะเชิญให้ไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคหากผู้สมัครรายใดรายหนึ่งข้างต้นไม่สามารถไปร่วมแข่งขันได้ ได้แก่

1. น.ส. ธัญภัสร์ ชัยเสรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ผู้เข้าสอบหมายเลข P1913
2. นายปรมตถ์ บุณยะเวศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยา ผู้เข้าสอบหมายเลข P1905

ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกสองรายชื่อแรกติดต่อกับสมาคมฯโดยเร็ว เพื่อประสานงานเรื่องวีซ่าและการสมัครเข้าร่วมโครงการโอลิมปิคปรัชญานานาชาติที่ประเทศอิตาลีอย่างเป็นทางการต่อไป

ประกาศมา ณ วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562

ศ. ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย