จริยธรรมกับการขอตำแหน่งวิชาการ

ปรัชญาภาษา

สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ”
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2561
ห้อง 301-302 อาคารมหาจักรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักการและเหตุผล
ผลงานวิชาการถือเป็นภารกิจที่สำคัญในการสร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้ของ นักวิชาการ นักวิจัย และคณาจารย์ในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลกรในสถาบันอุดมศึกษา การประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานการประเมินตำแหน่งทางวิชาการถือเป็นกรอบความเข้าใจที่นักวิชาการและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจะมีเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้การวิจัยรวมถึงการสร้างผลงานวิชาการอื่นๆ ยังจะต้องเดินตามกฎเกณฑ์จริยธรรมของการวิจัยด้วย เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของงานวิชาการและเพื่อปกป้องสิทธิของอาสาสมัครในการวิจัยตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
ความเข้าใจจริยธรรมทางวิชาการที่ชัดเจน จะช่วยให้ปัญหาต่างๆในงานวิชาการบรรเทาลงหรือช่วยแก้ไขความเข้าใจผิด รวมไปจนถึงป้องกันข้อบกพร่องต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการทำผลงานวิชาการ เช่น การลักลอก การจัดการข้อมูลวิจัย รวมไปถึงการทำวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์อย่างมีจริยธรรม เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานจริยธรรมทางวิชาการมีความสำคัญเช่นนี้ เกณฑ์เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ เช่นเกณฑ์ใหม่ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) จึงให้ความสำคัญแก่เรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงเป็นการสมควรที่จะมีการอบรมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ
สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย มองเห็นความสำคัญในการสร้างความรู้และความเข้าใจมิติทางจริยธรรมของงานวิชาการ และถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ร่วมจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “จริยธรรมกับการขอตำแหน่งวิชาการ” เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจด้านจริยธรรมวิชาการให้แก่คณาจารย์ และนักวิชาการที่สนใจ ในวันศุกร์ที่ 29 และ เสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์
1. สร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับจริยธรรมทางวิชาการ แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
2. เป็นแนวทางและเสริมสร้างการทำผลงานวิชาการที่ถูกต้องและมีจริยธรรม
3. สร้างความเข้าใจและชี้แนะแนวทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม

กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 9.15 กล่าวเปิด โดยคณบดีคณะอักษรศาสตร์
9.15 – 10.30 “ปัญหาและความเข้าใจผิดที่พบบ่อยในจริยธรรมวิชาการ”
ศ. ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

10.30 – 11.00 ชา/กาแฟ/ของว่าง

11.00 – 12.00 “ประเด็นทางจริยธรรมในการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ”
ผศ. ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์

12.00 – 13.00 พักอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ”
ศ. ดร. ปรานี กุลละวณิชย์

14.30 – 15.00 ชา/กาแฟ/ของว่าง

15.00 – 16.30 อภิปรายเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ
ศ. ดร. ปรานี กุลละวณิชย์

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

9.00 – 10.15 ประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
อ. นพ. กิตติศักดิ์ กลวิชิต

10.05-10.45 ชา/กาแฟ/ของว่าง

10.45-12.00 จริยธรรมของบรรณาธิการ: ประสบการณ์ในการเป็นบรรณาธิการวารสาร Manusya
ศ. ดร. อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

12.00 –…

View original post 52 more words

Advertisements

ประกาศ กพอ. 2560: ผลได้ ผลเสีย ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและวิชาการ

โครงการเสวนาทางวิชาการ “ประกาศ กพอ. 2560: ผลได้ ผลเสีย ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและวิชาการ”
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

pic_cen80

เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้ให้ความเห็นชอบประกาศ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 โดยอ้างว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวตั้งใจจะให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนเปิดช่องทางให้คณาจารย์ได้มีโอกาสเสนอผลงานที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาไทยก้าวเข้าสู่การมีคุณภาพในระดับนานาชาติและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

คณะกรรมการวิชาการ สภาคณาจารย์ จึงดำเนินโครงการเสวนาทางวิชาการ“ประกาศ กพอ. 2560 (เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560): ผลได้ ผลเสีย ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและวิชาการ” มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิเช่น ตัวแทน สกอ., วุฒยาจารย์และอนุวุฒยาจารย์ รวมถึง คณาจารย์จุฬาฯ เพื่อประมวลข้อท้วงติง ประเด็นห่วงใยต่างๆที่เกิดขึ้น รวมไปถึงแนวคิดและเหตุผลที่สนับสนุนเกณฑ์ดังกล่าวโดยมีเป้าหมายที่จัดทำเป็นรายงานส่งให้แก่สภามหาวิทยาลัย และส่งผ่านที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อนำเรียนแก่เลขาธิการ สกอ. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

กำหนดการเบื้องต้น

8.30 น. ลงทะเบียน
8.45 – 8.50 น. ประธานสภาคณาจารย์ กล่าวรายงาน
8.50 – 9.00 น. อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน
9.00 – 10.00 น. ภาพรวมของเกณฑ์ตำแหน่งทางวิชาการฉบับใหม่ของ กพอ.
วิทยากรพิเศษ: ดร. สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการ สกอ.
10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง
10.15 – 11.30 น. อภิปราย: ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเกณฑ์ใหม่ กพอ. โดย
– ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ คณะเศรษฐศาสตร์
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์
– ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ คณะอักษรศาสตร์
– ศาสตราจารย์ ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์
– ศาสตราจารย์ ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ผู้ดำเนินรายการ
11.30 – 12.00 น. ถามตอบและอภิปรายทั่วไป

จัดโดย คณะกรรมการวิชาการ สภาคณาจารย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่
QR CODE

https://goo.gl/A392gN

ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 60

 

ติดต่อสอบถามที่:
ผศ.ดร. ยุพิน ภัทรพงศ์สันต์ (Pin)
yupin.patara@gmail.com โทร. 094-673-6177

 

Call for Papers – Meeting of the PARST

Call for Papers
Annual Meeting of the Philososphy and Religion Society of Thailand

This year’s annual meeting of the Philosophy and Religion Society of Thailand will be held at the campus of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen campus, Khon Kaen, Thailand, on December 15 to 16, 2018.

http://kk.mcu.ac.th/

The theme of the conference this year is “Philosophy and Religion in the Thai Education System: Myths and Realities”.

Papers do not have to be directly related to the theme of the conference, but they need to be within either philosophy or religion. Each submitted paper will be reviewed by a selection committee to be set up by the Society.

Papers must be no more than 10 A4 pages long, including all notes and references, and they can be written in either English or Thai.

The last day for submitting papers is November 15, 2017. Those who submitted papers will be notified of the result by November 30.

Papers presented at the annual meeting will then again be selected for possible publication in the Journal of the Society.

Contact person: Jerd Bandasak at parstthailand@gmail.com

กำหนดการประชุม “อาริสโตเติลกับสังคมไทย”

Originally posted on ปรัชญาภาษา:
กำหนดการประชุม “อาริสโตเติลกับสังคมไทย” ออกมาแล้วครับ เนื้อหาเพียบ เราต้องเลื่อนการประชุมออกไปหนึ่งสัปดาห์เพราะทางสถานทูตกรีซไม่ว่างในวันที่ 13 – 14 สถานที่ยังเป็นห้องประชุมสารนิเทศครับ โปรแกรมการประชุม “อาริสโตเติลกับสังคมไทย” วันที่ 20-21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 9.00 – 9.30 น.     “หลักความเสมอภาค: มรดกทางปรัชญาของอาริสโตเติลในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” ผู้นำเสนอ ฉัตรชัย เอมราช สำนักงานกฎหมายฉัตรชัย เอมราช ผู้ให้ความเห็น ผศ.ดร.วรยุทธ ศรีวรกุล คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 9.30…

การสัมมนาประจำปี สมาคมปรัชญาและศาสนาฯ

การสัมมนาทางวิชาการประจำ​​​ปี​​ 2558 ของสมาคมปรัชญา​​​และ​​​ศาสนา​​​แห่งประ​​​เทศไทย

ร่วม​​​กับ​​​ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง​​ ​​สุนทรียศาสตร์และจริยศาสตร์กับโลกปัจจุบัน

วันที่​​ 6-7 มกราคม 2559

ณ​​ ​​อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันพุธที่​​ 6 มกราคม 2559

08.00 – 08.45 ​​ ลงทะ​​​เบียน

08.45 – 09.00 ​​ พิธี​​​เปิด

นายกสมาคมปรัชญา​​​และ​​​ศาสนา​​​แห่งประ​​​เทศไทย​​ ​​กล่าวต้อนรับ​​​ผู้​​​เข้า​​​ร่วมสัมมนา
ผศ. ดร. วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดี คณะอักษรศาสตร์ ​​กล่าวเปิดการสัมมนา

09.00 – 10.15 “How Do We Understand Human Values in the Age of Technology?” – ปาฐกถา​​​โดย​​ ​​รศ. ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์​​ นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาฯ

10.15 – 10.25 ​​ รับประทานอาหารว่าง

 

10.25 – 10.55 น.
ห้องที่ 1
ว่าด้วยกระบวนทัศน์เรื่อง “พระเจ้า” ที่ซ่อนอยู่ภายในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ – ปรีชภักดิ์ ทีคาสุข
ห้องที่ 2
Adorno’s Critical Philosophy of Music – Shang-Wen Wang
10.55 – 11.25 น.
ห้องที่ 1
บทสำรวจความเป็นไปได้ที่ไม่น่าเป็นไปได้ของความมุ่งหมายแบบรวมหมู่ – ปิยณัฐ ประถมวงษ์
ห้องที่ 2
Emotion, Phenomenology and Viewer Response Theory in Film – John G Wilson

11.25 -11.55 น.
ห้องที่ 1
บทบาทผู้นำสตรีไทยกับการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามแนวพุทธศาสน์ – ชมกร เศรษฐบุตร
ห้องที่ 2
Bringing Benefit to the World: A Mohist Approach to Global Citizenship – Paul Gallagher

11.55-12.25 น.
ห้องที่ 1
แห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนคร: การประดิษฐ์สร้างประเพณี – ศนิ สุวรรณศรี และ ปัญญา เทพสิงห์
ห้องที่ 2
Moral Expressivism and the Inconsistency Problem – Prach Panchakunathorn

12.25 – 13.15 ​​ รับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 15.15 อภิปราย “สุนทรียศาสตร์กับโลกปัจจุบัน”
​อาจารย์ธิดาวดี สกุลโพน (คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ)
ผศ. จรูญ โกมุตรัตนานนท์​ (คณะศิลปะศาสตร์ ม.รังสิต) (กำลังทาบทาม)
ผศ.บุญส่ง​ ชัยสิงห์กานานนท์ (คณะอักษรศาสตร์ ม. ศิลปากร)
​​ผู้​​​ดำ​​​เนินการอภิปราย​: ​ อ. ดร.พุฒวิทย์ บุนนาค (คณะมนุษยศาสตร์ มศว.)

15.15 – 15.30 ​​ พักรับประทานอาหารว่าง

15.30 – 17.00 ​ ประชุมสามัญประจำ​​​ปี​​ 2558 ​​ของสมาคมปรัชญา​​​และ​​​ศาสนา​​​แห่งประ​​​เทศไทย
วันพฤหัสบดีที่​​ 7 มกราคม 2559
9.00 – 11.30 อภิปราย “จริยศาสตร์กับโลกปัจจุบัน: ทฤษฏี สุขภาพและ เศรษฐกิจ”
ผศ. อุกฤษฏ์ แพทย์น้อย (คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ)
อ. เหมือนมาด มุกข์ประดิษฐ์ (คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
รศ. สิวลี ศิริไล (ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตประเภทปรัชญา (สาขาจริยศาสตร์))
ผู้ดำเนินการอภิปราย: อ. ดร. ปิยฤดี ไชยพร (คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ)
11.30 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 -13.30 น. Self-reflexivity and its philosophical dimension in the teachings of the Thai Forest Tradition – Dipti Visuddhangkoon
13.30 -14.00 น. On God in Karol Wojtyla’s Concept of Vertical Transcendence -John Paolo Juliano
14.00 -14.30 น. The Theory of Justification: the Critique of Theory and Its Application – Teerapong Jiaranaidilok
14.30 – 15.00 ศิลปะ ศาสนา และปรัชญา ในแนวคิด สปิริต ของเฮเกล – เกษมพงษ์ วุฒินันท์สุระสิทธิ์
15.00 – 15.15 พักเบรค
15.15 – 15.45 จริยปรัชญาและสุนทรียศาสตร์ข้อตระหนักในการศึกษาภาษา Moocs ของอินมา แอลวาเรซ์ – สิริจิตต์ ปันเงิน
15.45 – 16.15 การวางตัวในฐานะการใคร่ครวญทางจริยศาสตร์ในปรัชญาขงจื่อ – พรพรหม เพ็ญรัตน์
16.15 – 16.45 จริยศาสตร์ในวิถีชีวิตพยาบาลในโลกปัจจุบัน – อรชร ไกรจักร์
16.45 – 17.00 พิธีปิด

ลงทะเบียนได้หน้างาน
ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 800 บาท
สมาชิกสมาคม 600 บาท
นิสิต นักศึกษา 400 บาท

International Conference on Climate Change and Food Security: Ethical Perspectives

International Conference on Climate Change and Food Security: Ethical Perspectives, February 11-13, 2016, Hyderabad, India

Deadline of submission of abstract: September 25, 2015

For details please see inside.

This conference is the second international conference of the Asia-Pacific Society for Food and Agricultural Ethics (APSAFE), which organized its first conference at Chulalongkorn University in November, 2013.

For details please see the following pictures:

Screenshot from 2015-08-13 22:04:15

Screenshot from 2015-08-13 22:04:24

Screenshot from 2015-08-13 22:04:36

Screenshot from 2015-08-13 22:04:47

Or the whole file can be downloaded here –> ICCF Brochure latest

Annual Meeting – Philosophy and Religion Society of Thailand

Call for Papers

The Philosophy and Religion Society of Thailand is organizing its 20th annual conference at Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakorn Pathom on January 6-7, 2016. The theme of the meeting is “Aesthetics and Ethics in the Contemporary World.”

The Society is pleased to announce a call for papers for the conference. Papers can be in the theme of the conference, or in any topics in philosophy, religious studies, or related fields. All submitted papers will be peer-reviewed, and accepted papers will be announced one month after the deadline of submission.

Important Dates

October 10 Last day of submission of papers for consideration
November 10 Announcement of accepted papers
December 10 Last day of submission of revised papers

January 6 – 7, 2016 Annual Meeting

Papers are accepted in either Thai or English language. The length must be no more than 12 A4 pages inclusive of footnotes and references. The font is Times New Roman, 12 points.

In addition to the paper, please include an abstract of no more than half a page with your paper.

Please send the paper to Dr. Pagorn Singsuriya at pagorn.sin AT mahidol.ac.th. For more information please go to http://www.parst.or.th/